GranskningNyheterSverige

Polisen överrepresenterade vid anmälningar

Cirka 90 procent av anmälningar som inkommer till avdelningen för särskilda utredningar gäller anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Det har nu gått  tre år sedan den nya Polismyndigheten bildades och även avdelningen för särskilda utredningar (SU) som även har deltagit i internationella nätverk bland annat det europeiska samarbetsorganet mot korruption, EPAC, samt fortsatt med utvecklande av det nordiska samarbete som påbörjades 2016.

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) ska vara en fristående avdelning inom Polismyndigheten med uppgift att bedriva brottsutredning och underrättelsearbete i ärenden som rör vissa befattningshavare inom rättsväsendet och inom rikets styrning.

Dock inrättades SU av riksdagen i samband med bildandet av den nationella Polismyndigheten 2015 samtidigt som Säkerhetspolisen blir utbruten ur Rikspolisstyrelsen och utgör en egen myndighet direkt underställt Justitiedepartementet.

Nämnden inom Säpo består av säkerhetspolischefen, som är ordförande, personalföreträdare, tre företrädare för myndigheten som säkerhetspolischefen bestämmer och två av regeringen särskilt förordnade ledamöter. Ersättare kan utses för företrädarna för Säkerhetspolisen.

Några ärenden som har varit speciellt uppmärksammade under 2017 när det kommer till SU är kampanjen #nödvärn, mot sexuella övergrepp på arbetsplatsen där #metoo inkom ett stort antal anmälningar som Kronbladet skrivit om tidigare.

I nuläget pågår ett flertal förundersökningar utifrån de anmälningarna, korruption är något som SU även har på sitt bord det innebär att både JO och JK har möjlighet att lämna över ärenden till SU som till exempel ärenden som rör  domare där det kan ha förekommit jäv i samband med ett beslut.

Befattningshavare som ska utredas av SU är följande: Poliser, Civila polisanställda, Uppdragstagare vid polisen,
Polisstudenter, Anställda vid åklagarmyndigheten, Domare, Anställda vid brottsutredande myndigheter (t ex Skatteverket,Tullverket, Kustbevakningen) *Statsråd, Anställda vid Riksdagens, ombudsmän (JO),
Anställda vid Justitiekanslern, Riksdagsledamöter, Riksdagens talmän, Fullmäktig i Riksbanken,
Ledamöter av Riksbankens direktion, Ledamöter av Valprövningsnämnden, Ledamöter av Riksdagens överklagandenämnd, Medlemmar av kungafamiljen *Endast brott i samband med brottsutredande verksamhet

Vilket borde i praktiken innebära att nämndemän så som Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson som stängs av från sin tjänstgöring från tingsrätten samt uteslutits från Centerpartiet trots att man under hela tiden vetat om vilka Islamistiska krafter och klanmentalitet nämndemännen å sitter där igenom borde vara ett typ exempel över dom som ska utredas via SU.

Syftet med att inrätta SU var att säkerställa att medborgarna ska ha största möjliga förtroende för de brottsutredningar som görs inom SU:s ansvarsområde.

Den 27 mars lämnade avdelningen för Särskilda utredningar (SU) över sin årsredovisning för 2017 till regeringen. Under förra året anmäldes 6 413 brott till SU.

Antal ärenden som redovisas till åklagare ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Samtidigt har antalet inledda förundersökningar minskat till följd av så kallat utvecklingsarbetet inom ärendehandläggning. Detta har inneburit att åklagarna oftare fattar beslut tidigare i processen och inte lika ofta inleder en förundersökning.
Detta har i sin tur lett till att utredningsandelen, det vill säga andelen förundersökningar som resulterar i ett förundersökningsprotokoll, har ökat.

Majoriteten av anmälningar till SU rör tjänstefel (49 procent under 2017), våldsbrott (15 procent) och ofredande (8 procent). I SU:s brottsstatistik syns det tydligast i ökningen inom kategorin ofredande, där även sexuellt ofredande ingår.

”Många av de anmälningar som kommer in till SU och där åklagare genomfört förundersökningsåtgärder skrivs av då det inte längre finns anledning att misstänka att brott begåtts” säger Ebba Sverne Arvill.

”SU har ett viktigt samhällsuppdrag där vi utreder personer inom hela rättskedjan. Att polisanställda är överrepresenterade beror främst på att polisen är en stor myndighet med många anställda och att en del anmälningar berör situationer där någon har blivit föremål för ett ingripande eller annan polisär åtgärd” tilläger Ebba Sverne Arvill.

SU:s budgeterade medel ingår i Polismyndighetens tilldelning men har en egen anslagspost i Polismyndighetens
budget. För 2017 uppgick anslaget till 50,5 mnkr. Årets anslagsförbrukning uppgick till 43,5 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet var liksom för 2016 att det har funnits vakanta tjänster under delar av året, vilket i sin tur är en effekt av fördröjning i rekryteringar efter omorganisationen. Avdelningen har under året haft en beviljad
anslagskredit på 1,35 mnkr, vilken inte har utnyttjats.

Källa: Polismyndigheten, Justitiedepartementet, Regeringskansliet, Säpo

Foto: Polisen

 Christian Österman

SPONSOR


Försvara dig i trängda situationer! Se på filmen och lär dig mer:

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close