Nyheter

FN avtalet om invandring inget annat än ett globalistiskt vapen

Global Compact for safe orderly and regular migration och Global compact on refugees.

Vid FN-toppmötet som hölls den 19 september 2016 om storskaliga flykting- och migrationsrörelser antogs den så kallade New York-deklarationen för flyktingar och migranter och förhandlades fram på ett toppmöte om flyg och migration som ägde rum under överinseende av FN som Barack Obama bjudit in till.

I deklarationen slås det fast att två globala ramverk ska tas fram, ett om migration Global Compact for safe orderly and regular migration och ett för flyktingar Global compact on refugees.

FN-avtalet som endast är ett ytterligare verktyg av demokraterna som samarbetar runt om i världen för att tvinga fram hjälp till illegala invandrare.

Även Per Gudmunson på Svd är kritisk och skriver tanken bakom överenskommelsen, och de problem som den ska försöka bemöta, är det egentligen ingen som ifrågasätter.

Globaliseringen och den demografiska utvecklingen gör att vi kan förvänta oss ett ökat migrationstryck för överskådlig tid. Enbart befolkningen på den afrikanska kontinenten beräknas öka med mer än 3 miljarder människor under innevarande sekel, enligt FN:s senaste prognos.

Höjt välstånd och ökad rörlighet kommer att sätta hård press på gränserna. Trycket under asylkrisen 2015 kommer att framstå som en mild västanfläkt i jämförelse. Problematiken är världsomspännande – ingen stat kan lösa frågan på egen hand.”

Global compact syftar till att minska den irreguljära, oordnade och illegala migrationen. Cyniska avarter som smuggling, människohandel och arbetskraftsutnyttjande ska motarbetas. Stater ska i stället uppmuntras att vidga de lagliga vägarna in, med rättssäker behandling och respekt för migranters mänskliga rättigheter.

Regeringskansliet har skrivit på sin sida att migrationsramverket inte kommer tvinga fram förändringar i nationell lagstiftning samt vill förvirra läsarna med följande information.


”Länder har rätt till att upprätthålla nationell suveränitet på migrationsområdet och menar att det är en av grundprinciperna i migrationsramverket.

Migrationsramverket bekräftar staternas suveräna rätt att bestämma över sin nationella migrationspolitik och deras rätt att reglera migration inom deras jurisdiktion, i enlighet med internationell rätt.”

Migrationsramverket är inte ett internationellt avtal och har därför ingen rättslig inverkan på nationella rättssystem (Punkt 15 c i migrationsramverket).

Men om man läser vidare så ser man omgående att det hela ska bli en resolution när texten har godkänts och kommer då att skickas till FN:s generalförsamling där den formellt antas i form av en kort resolution i december 2019.

En resolution ska inte likställas med en juridisk nationell lag men skall ses som en kraftfull rekommendation som parterna genom sitt medlemskap i vanligen mellanstatliga organisationer på förhand förbundit sig att följa.

FN-resolutioner är ett verktyg som används vid konflikthantering. FN har flera olika sätt att påverka nationer, från diplomatiska övertalningsförsök till obligatoriska sanktioner, vilka kan vara såväl ekonomiska som militära.

Det hela talar ett tydligt språk över att det spelar ingen som helst roll om det är lagstadgat eller inte för det räcker med att man tycker Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna så kan sanktionerna komma.

Det många inte vet är även att Europadomstolen som har sitt säte i franska Strasbourg har som enda uppgift är att granska påstådda brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Europarådets ministerkommitté övervakar sedan att besluten följs i medlemsstaterna.

Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Domar mot Sverige har i flera fall lett till utbetalning av ersättning till klaganden och har även varit anledning till förändringar i svensk lagstiftning. Bland annat vad gäller ökad tillgång till domstolsprövning.

Svensk domare är sedan 26 juni 2012 Helena Jäderblom, Europadomstolen får inte förväxlas med EU-domstolen i Luxemburg.

Det senaste uppmärksammade fallet från Europadomstolen är en enhälligt österrikisk dom gällande en kvinna som år 2011 dömdes till böter för att under två seminarium ha kallat profeten Muhammed för pedofil.

Kvinnan som har hävdat att yttrandefriheten ger henne rätt att uttrycka sig så har flertalet domstolar i Österrike inte hållit med om. De hänvisade istället till att det kränker religiösa personers känslor och riskerar den religiösa freden i Österrike.

Marcel de Graaff har uttalar sig att muslimer är ett ”farligt hot” mot det europeiska samhällets framtid och anklagar EU för att förstöra hela kontinenten genom att ersätta den europeiska kulturen med islamsk.

Det är dock inte första gången De Graaf skapar rubriker genom kommentarer som generalliserar muslimer som en grupp, vilket är kritiken mot honom. Tidigare har han även sagt att islam är ”oförenligt med den västerländska civilisation”.

Marcel de Graaff berättar även att det man vill genomföra med Global Compact for safe, orderly and regular migration är att förlänga med ett tillägg att det även ska bli förbjudet att tala nervärderande om migranter och i och med det kunna kriminalisera själva talandet om migranter.

Vidare så ska man i och med detta kunna stänga ner media som ifrågasätter något som har med migration att göra, vilket då kommer att förändra den Universella deklarationen om mänskliga rättigheter och den kommer då få riktlinjer som liknar Kairo deklarationen där allt utgår ifrån Sharia.

I och med detta skriver man även in att det är en mänsklig rättighet och lagligt med mass migration över hela världen oavsett om länderna klarar av det eller ej.

Och om man säger något som skulle ifrågasätta något som har med massmigration att göra så kommer man automatiskt att kunna dömas för hatbrott.

Länder som inte tänker skriva under FN-avtalet om invandring eller som går i tankar om att inte skriva på är bland annat Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Kroatien, USA, Australien, Schweiz och Israel.

Skribent:Christian Österman
Tags
Translate »
Close