NäringslivNyheterPolitikSverige

Sverige och MSB ett steg närmare avtal med EU

Regeringen har beslutat att i EU:s ministerråd rösta för att anta ett beslut om att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Beslutet i EU:s ministerråd kommer att innebära att Sverige och MSB får uppdraget att lagerhålla, köpa in och transportera materiel som används i EU:s insatser för civil kris- och konflikthantering. I uppdraget ingår också att utveckla ett IT-stödsystem för materielhanteringen.

”Vi är stolta och glada över att regeringen har fattat detta beslut. Nu ser vi fram emot beslutet i EU:s utrikesministerråd på måndag. Det här uppdraget kommer att göra Sverige och MSB till en viktig part i EU:s uppdrag att stärka fred och frihet i kris- och krigsdrabbade länder” säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Att få rätt materiel på plats i rätt tid är mycket viktigt för att en insats ska kunna starta snabbt och genomföras effektivt. MSB har lång erfarenhet av inköp, lagerhållning, materielhantering och transporter av materiel till och från insatser i Sverige och världen. MSB har ett stort lager i Kristinehamn med materiel till myndighetens insatser i Sverige och världen. Det internationella insatserna genomförs bland annat på uppdrag av EU och FN. Förra året genomförde myndigheten 39 nationella och 125 internationella insatser.

” Jag tror att vår långa erfarenhet och omfattande kompetens när det gäller inköp, lagerhantering och logistik har haft stor betydelse. Arbetet med att ta fram underlag till avtalet har gått bra. Nu väntar vi på beslutet i EU:s ministerråd och ser fram emot att skriva på avtalet inom en snar framtid” säger Anneli Bergholm Söder.

Det nya EU-lagret kommer bland annat att innehålla fordon, IT-utrustning, satellittelefoner, sjukvårdsutrustning, läkemedel och hjälmar.

EU inrättade ett första lager år 2013 med syfte att snabbt kunna stödja nya civila insatser med utrustning. Under 2016 erbjöds EU:s medlemsländer att inkomma med anbud på ett nytt lager. Ambitionen med det nya lagret var att servicen till insatserna skulle öka och förbättras genom att också erbjuda logistik- och transportstöd till pågående insatser. Under hösten 2016, lämnade MSB in ett anbud om att få ansvara för det strategiska lagret och placera det i Kristinehamn, där MSB redan bedriver omfattande verksamhet inom lagerhållning och logistik. EU har nu utvärderat de anbud som kom in och MSB var den aktör som ansågs bäst lämpad för uppdraget. Beslut om detta fattas i EU:s ministerråd på måndag.

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) är ett av unionens verktyg i den internationella krishanteringen. Samarbetet inom EU när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiska frågor har fördjupats under de senaste tio åren. Samarbetet och beslutfattandet är mellanstatligt, vilket innebär att medlemsländerna måste vara eniga för att agera. Varje land har vetorätt.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Foto: MSB

Skribent: Christian Österman

 


Försvara dig i trängda situationer!

Relaterade artiklar

Translate »
Close