GranskningNäringslivNyheter

Polismyndigheten välkomnar stärkt skydd för polisanställda

Polismyndigheten delar de bedömningar som gjorts i utredningen om ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, och har nu lämnat in sitt remissvar till regeringen.

Det är allmänt känt att polisen utsatts för ett omfattande dataintrång och informationsstölden som utreds av polisens avdelning för särskilda utredningar SU. Medans uppgifterna i media läcktes ut gällande att Polismyndigheten skulle ha brutit mot säkerhetsskyddsbestämmelserna och att hemlig och känslig information ska ha överförts till ett privat företag, så blev svaret att det är svårt att bemöta medieuppgifter eftersom Polisens bedömning var att uppgifterna är sekretessbelagda med hänvisning till rikets säkerhet. Men genom att vissa uppgifter nu är kända i media, kan myndigheten delge följande:

Polismyndigheten har inte agerat på ett sådant sätt att hemliga personuppgifter har läckt ut till obehöriga. Polisens skyddsvärda uppgifter är väl skyddade.

• Polismyndigheten har inte brutit mot eller agerat i strid med säkerhetsskyddsförordningen eller säkerhetsskyddslagen.

• Myndighetsbeslutet som har fattats speglar att IT-avdelningen getts rätten att använda datanät inom polisens kontroll för att sända hemliga uppgifter krypterade på annat sätt än genom försvarsmaktskrypto. Det är i enlighet med 13§ säkerhetskyddsförordningen. Beslutet är dock otydligt formulerat och har därför feltolkats. Det är beklagligt.

Vid frågor till Dan Eliason angående om Polisen har läckt till ett privatägt företag så blev svaret att Polisen har överfört hemlig och känslig information till ett privat företag men att dom har inte överfört hemliga eller känsliga uppgifter utan att dom  agerat helt i enlighet med säkerhetsskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen samt de uppgifter som ska vara skyddade är väl skyddade.

”Polisen har inte heller agerat på ett sådant sätt att hemliga personuppgifter om polisanställda eller deras anhöriga har läckt ut till obehöriga. Polisens skyddsvärda uppgifter är väl skyddade. Inga polisanställda behöver känna en oro för att personuppgifterna i vårt Palasso-system kan ha röjts. Detsamma gäller också den information som Transportstyrelsen har haft tillgång till. En pågående översyn visar att det inte finns några indikationer på att känsliga uppgifter har spridits vidare till obehöriga genom Transportstyrelsens agerande. Känn er trygga i detta.” sa den förra Rikspolischefen Dan Eliasson nuvarande Chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det intressanta är att när man pratade om hur dom gör för att kvalitetssäkra och att dom gör rätt bedömningar i dessa komplicerade frågor blir svaret att ”vi har nu dels underställt frågan till Säkerhetspolisen. Vi har också kontaktat Justitiekanslern. Vi vill att JK till tar ställning till om något brott mot tryckfrihetsförordningen har begåtts med tanke på de uppgifter som nu har framkommit i media och som enligt polisens bedömning omfattas av sekretess.”

Den person som var Chef över Säkerhetspolisen vid tillfället var Anders Thornberg som idag är ny Rikspolischef efter Dan Eliasson.  ”Jag ser fram emot att leda svensk polis in i framtiden.” säger Anders Thornberg efter att ha varit Chef för utredningen om Dan Eliasson begått några brister eller brott i hanteringen angående It-skandalen, borde inte polisens avdelning för särskilda utredningar SU blivit inkopplade och hittat någon skyldiga till brotten som begicks.

I den nya utredningen om att stärka skyddet för polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård föreslås bland annat att ett nytt brott med benämningen blåljussabotage förs in i 13 kap. brottsbalken. Straffskalan för normalbrottet ska vara fängelse i högst fyra år, och för grovt brott fängelse i lägst två år och högst 18 år eller på livstid.

Ett annat förslag är att straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § brottsbalken höjs till fängelse i lägst ett år, och högst sex år.

Polismyndigheten välkomnar de förslag som föreslås i utredningen, och lyfter särskilt fram de överväganden som gjorts om straffskalan för brottet blåljussabotage, som tydliggör att detta ska bedömas som ett allvarligt brott.

Polismyndigheten har också särskilt iakttagit de konkurrensfrågor som kan uppstå i rättstillämpningen, och delar den bedömning som görs.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Källa: Svenskpolis.se, Polismyndigheten, Regeringen, Blåljusutredningen (Ju 2016:23).

 

Skribent: Christian Österman


Försvara dig i trängda situationer! Kontakta fireseco.com

Relaterade artiklar

Translate »
Close