Lokala nyheterPolitikStockholms länSverige

Riksdagen godkänner samarbetsavtalet och partnerskap med Afghanistan

Samarbetsavtalet är det första avtalsförhållandet mellan EU och Afghanistan och utgör en bekräftelse av EU:s åtagande att stödja Afghanistans framtida utveckling under dess omvandlingsdecennium (2015–2024).

Syftet med avtalet är att upprätta ett partnerskap mellan parterna för att stärka dialog och samarbete. Som grund för samarbetsavtalet ligger rättsligt bindande åtaganden om respekt för demokrati, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och skyldigheter i fråga om icke-spridning av massförstörelsevapen. Avtalet ger möjlighet till samarbeten på en rad områden, däribland politisk dialog, utveckling, miljö och klimat, handel och investeringar, rättsliga frågor och rättsstatsprincipen, kamp mot organiserad brottslighet, penningtvätt och narkotika, migrationsfrågor, sektorssamarbeten samt regionala samarbeten.

EU inledde sitt samarbete med Afghanistan 2001 och har ett långsiktigt åtagande för landet. I nära samarbete med det internationella samfundet samarbetar EU med Afghanistans regering för att motverka korruption, möjliggöra ekonomisk tillväxt, minska fattigdom och stärka de demokratiska institutionerna. EU:s partnerskap med Afghanistan innefattar en resultatorienterad dialog om mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors och barns rättigheter, samt en dialog om migration.

Under 2016 bekräftade det internationella samfundet politiskt och finansiellt stöd för fred, statsbyggande och utveckling i Afghanistan om sammanlagt 13,6 miljarder euro under perioden 2016–2020, varav EU och dess medlemsstater utlovade 5 miljarder euro. Detta innebär att EU i dag är Afghanistans största partner för utvecklingssamarbete. EU och Afghanistans regering undertecknade samtidigt ett första avtal om statsbyggande där EU bidrar med 200 miljoner euro till Afghanistans statsbudget för att säkra statliga institutioner och grundläggande samhällstjänster.

Sverige har haft diplomatisk närvaro i Kabul sedan år 2002. År 2008 upprättades en ambassad. Sedan 2014 har Afghanistan en ambassad i Stockholm. Sverige har under åren bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Sverige bidrog 2002–2014 till ISAF. Sedan 2015 bidrar Sverige till Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM). Det svenska styrkebidraget är cirka 35 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Sverige var under flera år en av de största deltagarna i EU:s polisinsats (Eupol).

Afghanistan är sedan år 2013 det volymmässigt största mottagarlandet av svenskt bistånd. Sedan 2014 ligger tonvikten i det svenska engagemanget på långsiktigt stats- och fredsbyggande och politiskt stöd. Sverige har aviserat ett långsiktigt engagemang med indikativt stöd på cirka 8–8,5 miljarder kronor för perioden 2015–2024. Regeringen antog 2014 en ny resultatstrategi för Afghanistan för perioden 2014–2019 med fokus på demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, utbildning och sysselsättning, privatsektors- och landsbygdsutveckling samt ökad ekonomisk integration. Regeringen har uppdragit åt Folke Bernadotteakademin att inkomma med underlag för en strategi för fredsfrämjande insatser i Afghanistan med fokus på kvinnligt deltagande.

Sverige är den sjätte största bilaterala givaren av bistånd till Afghanistan. USA, Japan, Storbritannien, Tyskland och EU är de största biståndsgivarna till Afghanistan. Sverige bidrar också med ett humanitärt bistånd som 2017 uppgick till 142,5 miljoner kronor.

President Ashraf Ghani besökte Stockholm i december 2015 då ett samförståndsavtal slöts mellan Sverige och Afghanistan om regelbundna politiska konsultationer. Sådana konsultationer ägde rum i december 2016. I december 2016 slöts ett samförståndsavtal mellan Sverige och Afghanistan om återtagande av afghanska medborgare.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan. Europeiska unionens råd bemyndigade i november 2011 Europeiska kommissionen att förhandla ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling med Afghanistan.

Prop. 2017/18:143 Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2018

Närvarande: Statsminister Löfven, Ordförande, och Statsråden Lövin, M Johansson, Baylan, Hallengren, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Bolund, Bah Kuhnke, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Skog, Ekström, Fritzon, Eneroth

Källa: Sveriges Riksdag

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close