GranskningInsändarePolitik

En demokrati måste alltid försvaras!

Hur många känner till att Marx ansåg konkurrens vara bra för arbetare. Både nazism och kommunism ville genom att rensa ut ”undermåliga” element – judar, romer, handikappade, borgare och andra – skapa ”en ny människa”.

Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle bör vara gemensamt ägda. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov. Enligt marxismen har historien behövt gå igenom olika stadier, varvid kapitalism, slavsamhället och feodalism är en del av dessa stadier.

Beteckningen kan också ses som en del av den bredare socialismen. Socialismen delade upp sig ca 1860–1880 i den socialdemokratiska grenen (Ferdinand Lassalle och Eduard Bernstein) där vägen till socialism skulle ske genom reformer i samarbete mellan de förtryckta och de förtryckande klasserna (av motståndarna även kallad revisionism); och den revolutionära grenen (Karl Marx, Friedrich Engels), där vägen till socialism skulle ske genom att de förtryckta klasserna tar makten genom en revolution, som förespråkas av kommunisterna. Den frihetliga socialismen (främst företrädd av Michail Bakunin och Pjotr Krapotkin) förespråkade att vägen till socialism skulle ske genom att via revolution avskaffa statsmakten.

Vanligtvis beskrivs socialism i marxistisk bemärkelse som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa kommunistiska samhället. I detta samhälle ägs och kontrolleras produktionsmedlen offentligt. Dess omedelbara strävan är att upprätta arbetarmakt, en planerad hushållning och gemensamt ägande av produktionsmedlen (näringslivet). Olika varianter av socialism beskriver detta gemensamma/kollektiva styrande och ägande på skilda sätt. En del betonar mer lokalt och autonomt självstyre över företagen medan andra vill se en mer centraliserad maktordning i en statlig eller halvstatlig organisationsform. Vissa historiskt inflytelserika rörelser (frihetlig socialism och anarkism) skyr den statliga tvångsmakten och förespråkar istället individualism och spontan ordning, medan statssocialism kommit att bli den praktiskt dominerande formen, såtillvida att det politiska livet i många västdemokratier kommit att indelas i en dikotomi mellan statssocialism (politisk vänster) och grupperingar som ställer sig kritiska antingen mot socialistiska ideal eller deras fullständiga genomdrivande i statlig regi (politisk höger).

Nationalsocialism även kallad nazism, är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket – nationen – har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, som i sina konsekvenser innebär ett avvisande av främmande raselement, särskilt sådana av icke-ariskt (i praktiken oftast judiskt) ursprung. I sin politiska utformning bygger åskådningen på ledarprincipen. Det främsta uttrycket för folket är dess ledare.

Nazismens mål liknade den Islamistiska samt marxist-leninistiska läran, nämligen att man ville nå folket, arbetarna. Detta skulle dock inte vara ett internationellt världsomfattande mål, utan det tyska folket skulle samlas för att därefter kunna expandera sitt livsrum , det vill säga territorium. Hitler önskade att denna expansion helt och hållet skulle riktas österut. Det var främst de nordslaviska folken som Tyskland skulle erövra till en del och kolonisera och förslava i andra hand.

Nationalsocialism, kommunism, Socialism och religionen islam uppträder i olika skepnader och kan vara något helt annat än politiskt!

Tags

One Comment

  1. Obs att nationalsocialism inte behöver vara rasbundet. Det fanns (finns?) Japanska, Afrikanska e t c nationalsocialister. ”Rasfrågan” har fått för mycket uppmärksamhet. Men varje nationalsocialistiskt land har ansvar för ”sitt” folk. Nationalsocialism handlar mycket om synen på kapital, liknande det som det höjs röster för på sistone gällande problematiken kring internationella banker, Federal Reserve e t c. Inte heller har jag läst någonstans i Hitlers skrifter att han ville ”förslava” folk i öster.

Translate »
Close