InsändareNyheterSverige

INSÄNDARE: (S) I Malmö vill öka tryggheten med förbud mot skyddsvästar

INSÄNDARE: S i Malmö vill införa förbud mot Skyddsvästar Skyddsvästarna bidrar till att våldet eskalerar, menar kommunalråd Andreas Schönström (S), och föreslår nu att det ska bli förbjudet för allmänheten att köpa skottsäkra västar.

Som en del av det nya trygghetspolitiska program som Socialdemokraterna i Malmö släppte i veckan finns ett förslag på förbud mot skottsäkra skyddsvästar.
Det handlar om att skyddsvästen ska ses som ett vapen och därför ska civilpersoner inte ha tillgång till det, Skyddsvästarna bidrar till att våldet eskalerar, menar kommunalråd Andreas Schönström (S). Även Allan Widman (L) har tidigare 2017 lämnat in en motion om Förbud mot skyddsvästar där Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inköp, innehav och nyttjande av skyddsvästar och tillkännager detta för regeringen.

Motiveringen i motionen löd enligt följande:
Polismyndigheten har, i samband med en översyn av lagen om brandfarliga och explosiva varor, föreslagit att det ska bli straffbart för privatpersoner att inneha och använda produkter som utgör krigsmateriel. Regeringen menade dock att tillräckligt beredningsunderlag för en kriminalisering saknades. Definitionen av krigsmateriel återfinns i det regelverk som meddelats med stöd av lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Som krigsmateriel definieras bl.a. vissa typer av skyddsvästar. Lagen om krigsmateriel ställer emellertid bara krav i fråga om tillstånd till produktion, utförsel och införsel av krigsmateriel. Däremot är det inte förbjudet för privatpersoner i Sverige att köpa, inneha och bära skyddsväst. Inte minst i Malmö informerar Polismyndigheten om att det bland unga kriminella blivit mycket vanligt att bära skyddsväst också på allmän plats. Enligt polisens bedömning handlar det om flera hundra personer som mer eller mindre öppet bär skyddsväst i Malmös utanförskapsområden. Det ligger nära till hands att tro att den känsla av personlig trygghet som bärande av skyddsväst ger medverkar till att sänka tröskeln för användande av grovt våld. Därtill skapar naturligtvis fenomenet en djup känsla av otrygghet bland allmänheten.
Vad är en skyddsväst för något?
Skyddsväst, även kallat skottsäker väst eller kroppsskydd, är en modern rustning som ger skydd mot bland annat granatsplitter och skott från handeldvapen. Vissa skyddsvästar skyddar också mot till exempel stickvapen och trubbigt våld.
Det man glömmer bort i diskussionen om skyddsvästar:
Det som man glömmer bort i hela diskussion är att om man låter förbud som detta så är det inte den Kriminella miljön som skadas utan för dom kriminella miljöerna kan alltid få tag i vapen, narkotika och även skyddsutrustning dom som blir förlorarna i lagar som detta är dom som följer lagar samt regler men som tyvärr inte känner sig säkra på Sveriges gator, vidare är ett förbud som detta endast ett sätt att sätta fokus på allt annat än det som borde diskuteras vilket är det upptrappade våldet mot inte minst Kvinnor och Civila.
Insändare: First Response & Security Consulting fireseco.com

Relaterade artiklar

One Comment

  1. Att man idag 2018 försöker begränsa rätten till ett liv i säkerhet samt skydd är enligt mig helt obegripligt vilket i sig är ett brott mot Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet

    Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

    1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.
    Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver

Translate »
Close