Granskning

2018 års trygghetsmätning i lokalpolisområde Ystad

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av kommunpolis och kommun

Lokalpolisområde Ystad har en marginell försämring av sitt trygghetsindex mot fjolåret. Simrishamn har däremot tagit positiva kliv och ökat sin trygghet vilket är glädjande.

Både Skurup och Tomelilla har sämre resultat än 2017. Detta är en utmaning och ställer stora krav på både polis, kommun och samverkanspartners som måste vidta åtgärder som ökar tryggeten.

Negativt är att Sjöbo som varit en relativt trygg kommun visar på en större otrygghet. Precis som vid trygghetsmätningen 2017 så har medborgarna som varit utsatta för brott och som känner oro för brott minskat.

”Vi ser även en viss förbättring när det gäller andelen medborgare som upplever att polisen bryr sig om lokala problem,”säger lokalpolisområdeschef Mats Cronhag.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Simrishamns kommun har ett markant förbättrat index i årets mätning. Speciellt utmärker sig Borrby, där index förbättrats till 1,56 från 2,56 i fjol. Oron för inbrott har minskat i kommunen som helhet, och den generella tryggheten har ökat. I Gärsnäs och Kivik har dock otryggheten ökat, och det största enskilda problemet här är bilar som kör för fort.

I Sjöbo kommun har indexet ökat något. Positiva förändringar är att tryggheten vid resor med kollektivtrafik ökat, liksom benägenheten att anmäla brott. Utanför centrum anses polisen bry sig om lokala problem mer än tidigare. Då det gäller konkret känsla av otrygghet är det färre som avstått någon form av aktivitet i tätorten. Problemen med att bilarna kör för fort är oförändrad i tätorten men har ökat utanför tätorten. Buskörning med moped, mc upplevs som ett större problem i tätorten än utanför. Oron för inbrott ökar också utanför tätorten.

En svag ökning av totalindexet ses även i Skurups kommun, även om de mindre byarnas index minskat, vilket är positivt. Oron att drabbas av brott har minskat och andelen som inte utsatts för brott är hög. Det finns dock en ökande problematik med narkotika och ungdomsgäng samt även trafik, det sistnämnda framför allt i Skurups tätort. Skivarps- och Abbekåsborna är mer nöjda med polisens arbete än de boende i Rydsgård och Skurups tätort.

Tomelillas totala index har ökat något. Skadegörelse och trafikstörningar de mest framträdande problemen, även buskörningar och andra trafikproblem rankas högt. Otryggheten är något lägre i byarna än i Tomelilla tätort, men man oroar sig mer för inbrott. Utsattheten för brott har ökat något, men är fortfarande låg (index 1).

Ystads kommuns index ligger ungefär i nivå med tidigare år. En hög andel (86,5) procent har inte utsatts för brott alls. Trygghetskänslan har överlag ökat. Utsattheten för brott har minskat, och anmälningsgraden ökar. Nedskräpningen har dock ökat i centrala Ystad, liksom påverkade personer utomhus. Nöjdheten med polisens arbete har ökat, men är fortfarande alltför låg.

Läs hela rapporten här >>>

Skribent:Christian Österman
Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close