Forskning & VetenskapNyheterStockholms län

2 årig kartläggning om hedersvåld klar

Nästan var sjätte elev i nian lever med hedersförtryck

En rapport från ett 2-årigt samarbete mellan Stockholm stad, Göteborg stad och Malmö stad är nu klar, syftet med kartläggningen är att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatta eller använder våld får adekvata insatser.

Tillsammans ville de tre städerna motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Städerna har därför gett Örebro universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som undersöker våldets karaktär och omfattning. Totalt har över 230 personer medverkat i olika former av intervjuer och ca 6 000 elever i årskurs 9 svarat på en enkät.

Den består av två delar,en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie. Undersökningen grundar sig på en omfattande datainsamling genom kvalitativa och kvantitativa metoder.

I Rapporten finner man att pojkar är utsatta i högre utsträckning än tidigare studier visat, både för begränsningar och för fysiskt och sexuellt våld.

Kartläggningen visar också att sociala mönster som uttrycks i religiösa och kulturella övertygelser, socioekonomisk marginalisering, migrationsrelaterad problematik, psykiskohälsa och missbruk har betydelse för olika former av våld i hederskontexter.

I Göteborg så lever åtta till 13 procent med någon form av begränsning på grund av hedersnormer har Jeanette Ståhl på Stadsledningskontoret i Göteborg berättar för P4 Göteborg.

Jeanette Ståhl är planeringsledare på avdelningen för Mänskliga rättigheter på Stadsledningskontoret i Göteborg, Jeanette berättar. ”Det är hela skalan från vardagliga begränsningar till förtryck, trakasserier och våld, fysiskt och psykiskt”

Ungdomar som lever med hedersnormer begränsas i större utsträckning avseende relationer, vänskaper och vardagspraktiker än de ungdomar som inte lever med hedersnormer. Resultatet styrker resultat från tidigare studier som visar att flickor omges av fler och hårdare krav och begränsningar när det gäller sexualitet och nutida relationer.

Ungdomar som lever med hedersnormer utsätter andra för våld i större omfattning än vad ungdomar som inte lever med hedersnormer gör. Ungdomar som lever med våldsnormer utsätter andra för våld i högre utsträckning än de som inte lever med våldsnormer: ungefär 60% av pojkarna och 40% av flickorna i denna grupp har utsatt andra för någon form av våld.

Ungefär lika många flickor och pojkar i gruppen säger sig ha utsatt en syster/annan ung kvinna (runt 17%) eller en partner (drygt 5%). Något fler pojkar än flickor säger sig ha utsatt en bror/annan ung man. När det gäller föräldrar är det vanligast att man utsatt den av samma kön som en själv.

Ungdomar som lever med de normer som i den här studien definierar hedersutsatthet, våldsnormer och oskuldsnormer, lever med en ökad risk att både utsättas för multipla våldsformer och att utsätta andra för våld.

 

Utsatta som söker hjälp har ofta levt dubbelliv under lång tid innan de fått hjälp. Följderna av dubbellivet är många och spänner över följder för identitet och jagkänslan till utsatthet för ytterligare våld och förtryck. En av dubbellivets följder är hemliga kärleks- och/eller sexuella relationer. Sådana relationer kan vara lyckliga – det finns de som levt ut sitt kärleksliv i hemlighet, rymt och nu lever tillsammans med den person de rymde för i relativ harmoni, medan andra upplever att den dolda sexualiteten rymmer en arena för våld och förnedring i sig.

Läs hela rapporten här.

Skribent:Christian Österman
Tags
Translate »
Close